Technické znalosti

Výrobky a  látky, které mohou při jejich zacházení s nimi, být zdraví člověku nebezpečné, jsou označovány jako látky „nebezpečné“.  Nebezpečné látky by neměly být používány v tom případě, je-li je možno  nahradit pro stejný účel výrobky méně nebezpečnými. Ten,  kdo nakládá s nebezpečnými látkami,  musí být obeznámen s riziky a musí provést odpovídající bezpečnostní opatření.

Ve stavebnictví patří mezi nebezpečné látky např.: rozpouštědlové výrobky. Znalost správného zacházení s nebezpečnými látkami je dána zákony, technickými pravidly pro zacházení s nebezpečnými látkami (TRGS) a systémy dobrovolného značení,  jakými jsou GISCODE a EMICODE.

Každý zaměstnavatel a řemeslník, který je ve styku s těmito látkami by se měl s těmito pravidly důkladně seznámit.  Avšak právě zde se vyskytuje problém, protože tato pravidla jsou většinou srozumitelná pouze úzké skupince bezpečnostních techniků a chemikům. RZ nabízí proto následný krátký, vysvětlující přehled nejdůležitějších předpisů a pravidel.

Tyto informace si však nečiní nárok na úplnost a nezprošťují povinnost na seznámení se s texty na originálních baleních, technických a bezpečnostních listech výrobků, které stanovují veškerá nutná opatření k ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.